Modernizing Redlining: Document Review & Negotiation on the Checkbox Platform